Política de Privadesa

Objecte

www.pousdelaneu.es és un portal d’accés lliure i gratuït que ofereix, entre uns altres, l’adquisició, difusió i promoció de l’oli d’oliva verge extra i productes afins al mercat nacional i internacional.

Aquí estan les Condicions d’Ús del Lloc web http://www.pousdelaneu.es que l’empresa Pousdelaneu S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés i utilització dels serveis que facilita aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals, que seran aplicable sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin. Li preguem, per tant, llegeixi detingudament aquest document.

Els usuaris poden dirigir els seus suggeriments, preguntes o queixes sobre el funcionament del nostre servei, a través de l’adreça de correu electrònic restaurantpousdelaneu@hotmail.es, o bé, dirigint-se físicament a les nostres oficina situada en Partida Pous de la neu s/n.
43528 Alfara de Carles (Tarragona)

Propietat intel·lectual i industrial

Tret que expressament s’indiqui el contrari, els continguts d’aquest portal, incloent-se, a títol enunciatiu, textos, imatges, sons, animacions, gràfics, botons, programes d’ordinador o bases de dades, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, són titularitat de l’empresa pousdelaneu.es

Les marques que apareixen a la web pousdelaneu.es, els noms de domini estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel·lectual i industrial, per la normativa reguladora dels noms de domini, i es troben, si escau, degudament registrats.

Sense perjudici dels usos permesos d’acord amb les presents Condicions d’Ús o en els supòsits establerts en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril ), els drets de divulgació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts d’aquesta web correspon exclusivament a Pousdelaneu S.L

S’autoritza als usuaris d’aquest lloc web la visualització, reproducció, impressió i descàrrega del contingut de la web exclusivament si concorren les següents condicions:

1. Que sigui compatible amb les finalitats de la web i que no perjudiqui la imatge i bon nom pousdelaneu.es, els seus proveïdors, o els productes o serveis d’aquests.
2. Que es realitzi un ús personal i privat dels mateixos. Es prohibeix expressament tota explotació o utilització amb finalitats comercials o promocionals.
3. Que es respectin els drets de propietat intel·lectual o industrial pousdelaneu.es. En cap cas es permetrà la modificació, total o parcial, d’aquests continguts, ni el seu descompilación o l’alteració de la seva integritat. En tot cas, haurà d’incloure’s, referint-se a pousdelaneu.es, l’esment “copyright”, o el seu signe equivalent (©), en qualsevol divulgació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts d’aquesta web.

L’incompliment de les condicions anteriors constituirà una activitat il·lícita, que podrà donar lloc a les corresponents sancions civils o penals conforme a la legislació aplicable.

Privadesa i protecció de dades.

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en els organismes legalment competents.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada per aceitespeset.com amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua. En aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal -LOPDP- (Llei15/99) la informació recaptada no s’utilitzarà, en cap cas, per a finalitats comercials de venda de dades ni anàlegs.

A qualsevol moment l’usuari registrat pugues. exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició prevists en la Llei i normes de desenvolupament, en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça del titular dels fitxers.

Modificaciones y actualizaciones.

www.pousdelaneu.es es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

Llei aplicable i fòrum.

Les presents Condicions d’Ús es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. aceitespeset.com, els visitants d’aquesta web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol producte o servei que es presti en la mateixa, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmeten, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vinaròs (Castelló/Espanya), per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se de qualsevol ús d’aquest lloc web.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt