Condicion de compra

Sistema de compra en pousdelaneu.es

Totes les compres realitzades a través pousdelaneu.es queden sotmeses a la normativa vigent espanyola i comunitària, així com la resta de disposicions legals que afectin a les transaccions internacionals. Les compres efectudas en pousdelaneu.es estan subjectes a l’IVA legalment establert i vigent a cada moment. pousdelaneu.es és una marca registrada i propietat de Pousdelaneu S.L, amb CIF B43447267, amb domicili social en Partida Pous de la neu s/n.
43528 Alfara de Carles (Tarragona)

La venda dels productes

Les característiques dels productes i els seus preus apareixeran en pantalla. Els articles i serveis estaran disponibles per a la seva venda fins a fi d’existències. Els preus indicats en pantalla són en euros I.V. A. inclòs, i són els vigents, excepte error mecanográfico. Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa té efectivitat mentre apareixen en la seva pantalla.

La formalització de la comanda

El client que vulgui realitzar una compra en pousdelaneu.es haurà de visualitzar les condicions generals de compra que s’inclouen a l’apartat de la pàgina principal. La formalització d’una comanda s’entendrà realitzada sota la total acceptació de les condicions generals de compra contingudes a la pàgina. Els productes s’enviaran a l’adreça de lliurament que el client ens indiqui.

pousdelaneu.es es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda encara estant pagat, retornant en aquest cas la totalitat del pagament.

Servei d'atenció al client

Si no queda satisfet amb els productes adquirits en pousdelaneu.es, els podrà retornar en un termini no superior a 7 dies, explicats a partir de la recepció del producte. Les devolucions s’hauran d’enviar juntament amb la còpia de l’albarà que acompanya l’enviament. Per a qualsevol possible incidència o reclamació, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres per correu electrònic. restaurantpousdelaneu@hotmail.es. La devolució de l’import s’efectuarà mitjançant abonament.

Les normes respecte a les devolucions, (regulades per la Llei del 15/1/96 número 7/1996) reclamacions, garantia i emissió de factures, són les següents: No s’admetran devolucions que no vengen en el seu embalatge original i amb el producte en perfecte estat.

La factura de lliurament, té validesa com a garantia del fabricador, aquesta tindrà efecte a partir del dia que es realitza el lliurament al domicili del comprador. Les reclamacions per possibles incidències com el producte que es lliuri deteriorat, equivocat, o per qualsevol altra causa susceptible de reclamació, es tractaran de la següent forma: En el cas de sol·licitar devolució de l’import, el client ha de remetre el producte a a la fàbrica d’origen en el termini de 7 dies posteriors a la recepció de la comanda (excepte els enviaments internacionals / enviaments a Europa que tenen un termini mitjà de lliurament de 10 dies hàbils), i els costos de devolució, són a càrrec del client, (segons Llei del 15/1/96 número 7/1996). Si per contra desitja la substitució del producte, aceitespeset.com es compromet a lliurar al client altre producte en perfecte estat, quan es rebi el producte defectuós.

Enviaments

Els enviaments generats a través de les comandes es gestionaran a través d’empreses privades de missatgeria i transport.

Garantia

Totes les informacions que ofereix pousdelaneu.es apareixen presentades de forma òptima i segons el procés i aplicació dels nostres productes. No s’exclou al comprador de posseir coneixements propis.

Lliura

  • pousdelaneu.es posseeix suficient material en reserva per efectuar l’enviament.
  • Mentre el comprador es retarda en les seves obligacions, aceitespeset.com no està obligat a servir.
  • Verificat el pagament de la compra, la mercaderia es lliurarà en un termini no superior a 3 dies hàbils a explicar des de l’endemà de la citada verificació. La compra efectuada en dissabte, diumenge o festa, s’entén efectuada al següent dilluns o següent hàbil.

Facturació

  •  Sense acord convencional, els nostres lliuraments s’entenen proveïdes d’estoc.
  • Per a la facturació són vàlids els preus vigents en aquest dia. Si varien pot reclamar el client i retornar el material demanat, dins d’un termini 7 dies després del lliurament.
  • Els preus s’entenen amb I.V. A. inclòs.

Llei aplicable i fòrum.

Les presents Condicions generals de venda es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. aceitespeset.com, els visitants d’aquesta web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol producte o servei que es presti en la mateixa, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmeten, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Cazorla (Jaén/Espanya), per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se de qualsevol ús d’aquest lloc web.

Annex 1

La falta de compliment d’una data de lliurament pactat, solament pot originar una reclamació per part del client en cas que una nova data pactada per ambdues parts sigui de nou incomplida. pousdelaneu.es, declina tota responsabilitat sobre drets a tercers, originats a partir del lliurament del material. La data vàlida per a la realització de les factures i el preu de compra dels nostres productes serà la de recepció de la comanda o pagament mitjançant targeta de crèdit en pousdelaneu.es. Les desviacions d’aquestes condicions generals de venda, sobretot la validesa de referència del comprador, necessita la nostra autorització expressa escrita. Tots els nostres productes poden sofrir millores tècniques, canvi en el seu color o la seva disponibilitat sense previ avís.

Annex 2: Privadesa i protecció de dades.

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en els organismes legalment competents.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada per pousdelaneu.es amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua. En aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal -LOPDP- (Llei15/99) la informació recaptada no s’utilitzarà, en cap cas, per a finalitats comercials de venda de dades ni anàlegs.

A qualsevol moment l’usuari registrat pugues. exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició prevists en la Llei i normes de desenvolupament, en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a restaurantpousdelaneu@hotmail.es

Les normes respecte a les devolucions, (regulades per la Llei del 15/1/96 número 7/1996) reclamacions, garantia i emissió de factures, són les següents: No s’admetran devolucions que no vengen en el seu embalatge original i amb el producte en perfecte estat.

La factura de lliurament, té validesa com a garantia del fabricador, aquesta tindrà efecte a partir del dia que es realitza el lliurament al domicili del comprador. Les reclamacions per possibles incidències com el producte que es lliuri deteriorat, equivocat, o per qualsevol altra causa susceptible de reclamació, es tractaran de la següent forma: En el cas de sol·licitar devolució de l’import, el client ha de remetre el producte a a la fàbrica d’origen en el termini de 7 dies posteriors a la recepció de la comanda (excepte els enviaments internacionals / enviaments a Europa que tenen un termini mitjà de lliurament de 10 dies hàbils), i els costos de devolució, són a càrrec del client, (segons Llei del 15/1/96 número 7/1996). Si per contra desitja la substitució del producte, aceitespeset.com es compromet a lliurar al client altre producte en perfecte estat, quan es rebi el producte defectuós.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt